home

gebouw

gemeente

organisaties
Informatie Agenda & diensten Contact ANBI & beleid

Informatie

Het gemeenteblad is hier te vinden: Opbouw.

Informatie over de cantorij vindt u midden op deze pagina.

Informatie over de kosten van uitvaart- en huwelijksdiensten vindt u onderaan deze pagina.

Evangelisch Lutherse Gemeente Groningen

De Evangelisch Lutherse Gemeente Groningen wil in woord en sacrament uitdrukking geven aan de vreugdevolle en troostende aanwezigheid van God in onze wereld. Zij doet dit in de vorm van de wekelijkse eredienst maar ook in gesprekskringen en andere activiteiten.

De Lutherse kerk wordt ook wel de zingende kerk genoemd. Kerkmuziek waaronder cantatediensten nemen een belangrijke plaats in.

Kijk voor een impressie van een dienst naar onderstaand filmpje.

De onderlinge verbondenheid en de hartelijke sfeer maken dat gasten zich snel thuis voelen. Maandelijks wordt het Avondmaal gevierd. Ieder die dat wenst, groot en klein, gelovig of ongelovig, wordt uitgenodigd daaraan deel te nemen.

De gemeente telt 230 leden, afkomstig uit Stad en Ommelanden. De gemeente maakt op provinciaal en landelijke niveau deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).

Lutherse Cantorij

De Lutherse Cantorij is een cantorij op projectbasis. Vaste repetitieavond is de maandagavond. We repeteren van 19.30 t/m 21 uur in de kerk. Om 19.15 uur staat koffie/ thee klaar.
Eens per maand verleent de Cantorij medewerking aan de diensten. Daarbij richten we ons op het Evangeliemotet c.q. Epistelmotet, de (onberijmde) Psalm, op de vaste gezongen ordinariumdelen en op enkele gemeentezangliederen alternatim gezongen. Voelt u zich geroepen een keer mee te zingen? Deelname is vrijblijvend en kosteloos.
We zoeken nog enkele zangers, alle stemmen zijn welkom. Neem daarvoor gerust contact op met cantor-organist Tymen Jan Bronda, of met mw. Akke Conradi via de pagina contact

Kosten uitvaart- en huwelijksdiensten

De kerkenraad heeft in juni 2019, op voorstel van de Exploitatiestichting, de tarieven vastgesteld voor uitvaart- en huwelijksdiensten. Voor niet-leden is het tarief voor een uitvaartdienst 550 euro, voor leden van de ELGG 300 euro.

Gedekt door genoemde bedragen zijn: huur kerkzaal en consistorie, medewerking Binnenstadskerken en voor ELGG-leden de eigen predikant. Erbuiten vallen: andere predikanten, organist, extra ruimtes, catering, etc. Gemaakte kosten hiervoor berekent Binnenstadskerken door aan de verzekeraar.

Indien een overleden lid geen uitvaartverzekering heeft én de nabestaanden financieel onvermogend zijn, kan de diaconie bijspringen. Zo verzekeren we dat financiën geen beletsel kunnen vormen voor een uitvaartdienst in eigen kerk. De hierboven genoemde bedragen en dekkingen gelden ook voor huwelijksdiensten.