home

gebouw

gemeente

organisaties
Informatie Agenda & diensten Contact ANBI & beleid

ANBI-transparantie & privacybeleid

Op deze pagina vindt u de ANBI-informatie over onze gemeente, diaconie en daarnaast het privacybeleid en beleidsplan van onze kerk.

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een gemeente behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland.

A. Algemene gegevens

Naam ANBI:
Evangelisch-Lutherse Gemeente Groningen
RSIN/Fiscaal nummer:
002656887
KVK nummer:
76424987
Website adres:
www.elgg.nl
E-mail:
info[x]elgg.nl
Adres:
Haddingestraat 23
9711KC
Groningen

De Evangelisch-Lutherse Gemeente Groningen is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven "een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten".

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Evangelisch-Lutherse Gemeente Groningen.

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 8 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 6-9).

C. Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:
Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Het beleidsplan van onze gemeente vindt u hier.

E. Beloningsbeleid.

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de 'Generale regeling rechtspositie predikanten'. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de 'Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland'.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:
Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.
Over de activiteiten van de gemeente kunt u lezen in ons gemeenteblad Opbouw en op de website www.elgg.nl.

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

begroting 2019 rekening 2019 rekening 2018
Baten
Opbrengsten uit bezittingen 26.400 25.611 26.283
Bijdragen gemeenteleden 37.500 34.758 35.491
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen - 10.000 -
Incidentele baten, onttrekkingen bestemmingsreserves 850 17.409 832
Totaal baten 64.750 87.778 62.606
Lasten
Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers) 40.100 40.826 41.124
Bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 3.300 3.058 3.600
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 4.100 3.836 3.347
Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving) 2.700 2.621 2.681
Salarissen (koster, organist e.d.) 11.000 13.364 13.007
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente 7.250 5.598 7.507
Lasten overige eigendommen en inventarissen - - -
Incidentele lasten, toevoegingen bestemmingsreserves - 24.639 -
Totaal lasten 68.450 93.942 71.266
Resultaat verslagjaar -3.700 -6.164 -8.660

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.
Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.
ELGG Beleidsplan

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een diaconie behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland.

A. Algemene gegevens

Naam ANBI:
Diaconie Evangelisch Lutherse Gemeente Groningen
RSIN/Fiscaal nummer:
805070965
Website adres:
www.elgg.nl
E-mail:
info[x]elgg.nl
Adres:
Haddingestraat 23
9711KC
Groningen

De Evangelisch-Lutherse Gemeente Groningen is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven "een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten".

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.
Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Evangelisch Lutherse Gemeente Groningen.

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad acht leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van diakenen telt drie leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art 8).

C. Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 
3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via de link:
Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Het beleidsplan van onze diaconie vindt u hier.

E. Beloningsbeleid.

De beloning van diakonale medewerkers – indien aanwezig - is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:
Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit: In de kolom begroting in het overzicht onder H is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Baten en Lasten – diaconie begroting 2019 rekening 2019 rekening 2018
Baten
Opbrengsten uit bezittingen 1.170 457 555
Bijdragen gemeenteleden 5.600 4.716 6.271
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen - - -
Totaal baten 6.770 5.174 6.826
Lasten
Bestedingen diaconaal pastoraat (predikant, kerkelijk werkers) - - -
Bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 5.800 6.412 6.731
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 1.200 936 1.273
Lasten overige diaconale eigendommen en inventarissen - - -
Salarissen (koster, organist e.d.) - - -
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente 200 274 227
Lasten overige eigendommen en inventarissen - - -
Totaal lasten 7.200 7.622 8.231
Resultaat (baten - lasten) -430 -2.448 -1.405

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.
De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie (eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.
Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.

Privacybeleid Evangelisch-Lutherse Gemeente Groningen

Beveiliging

De kerkenraad van Evangelisch-Lutherse Gemeente Groningen (hierna: ELGG) neemt de bescherming van privacy zeer serieus en behandelt gegevens uiterst zorgvuldig en handelt daarbij in overeenstemming met de geldende privacy wet- en regelgeving.

Binnen de kerk is eenieder die op basis van zijn kerkelijke functie gegevens ontvangt tot geheimhouding verplicht.

Met welk doel verwerkt de ELGG uw persoonsgegeven

 1. Algemene organisatie.
  Verwerking vanwege de algemene organisatie van de Protestantse Kerk Nederland die direct verband houden met de kerkorde (bijvoorbeeld verkiezing van ambtsdragers).
 2. Ledenadministratie.
  In dit kader worden burgerlijke en kerkelijke gegevens geregistreerd. Denk daarbij aan NAW-gegevens, burgerlijke staat, doop, belijdenis, datum overkomst uit of vertrek naar een andere kerkgemeenschap etc.
 3. Verwerkingen vanwege het plaatselijk leven en werken van de kerk. Voorbeelden zijn:
  • Opbouw
  • Informatie over activiteiten in de gemeente via een nieuwsbrief/mail
  • Wie-is-wie-boekje
  • Website
  • Facebook
  • Het noemen van namen van leden in een gebed of anderszins tijdens een kerkdienst
  • Hulpvragen bij de diaconie of pastorale verzoeken
  De ELGG verzamelt deze gegevens op basis van haar gerechtvaardigde activiteiten en haar gerechtvaardigd belang om een gemeenschap te kunnen zijn waarin leden naar elkaar omzien en hen op te dragen aan God.
  De ELGG plaatst alleen met toestemming van betrokkenen duidelijk herkenbare foto’s in Opbouw en op andere media.
  In de Opbouw die naar niet-leden wordt verstuurd en op de website wordt geplaatst, worden geen privé-gegevens (zoals geboortedatum en adres) van leden vermeld.
 4. Bewaartermijn gegevens
  De ELGG bewaart persoonsgegevens gegevens niet langer dan noodzakelijk. Gegevens van leden bewaren wij in ieder geval zolang zij lid zijn. Bij uitschrijving bewaren wij de gegevens nog twee jaar voordat ze naar een historisch archief gaan. Soms gelden er wettelijk langere bewaartermijnen.
 5. Verstrekking aan derden
  De ELGG geeft alleen gegevens van haar leden door aan anderen of derden als dat nodig is voor de uitoefening van haar taken. Wij geven geen gegevens door aan landen buiten de EU of bedrijven die niet vallen onder een land met een adequaat beschermingsniveau.
 6. Recht op inzage en vragen
  Leden hebben recht op inzage, rectificatie en aanvulling van hun persoonsgegevens die bij ons bekend zijn. Zij kunnen daartoe een mondeling of schriftelijk verzoek doen aan de kerkenraad.
  Voor uitschrijving als lid vereist de kerkorde een uitdrukkelijk (schriftelijk) verzoek aan de kerkenraad van de ELGG.
  Ook voor vragen over de verwerking van persoonsgegevens kan men contact opnemen met de kerkenraad.
  De ELGG zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen een maand, reageren op een verzoek of vragen.